Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Interneten (távollevők között) megkötött szerződés esetén.


1. Üzemeltetői adatok, információk

Cégnév: Szófa Star Center Kft

Székhely: 1154 Budapest, Damjanich János utca 2.

Panaszkezelés cím: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. üzl.:F1. 15. M08.

Adószám: 26587303-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-333643

Kibocsátó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Bíróság Cégbírósága

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-86114/2015.

Szerződés nyelve: magyar

Ügyfélszolgálat:

Elektronikus levelezési cím: [email protected]

Telefonos elérhetőség: +36 30 883 33 90

Szállítási partner, partnerek megnevezése: Posta,

Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 11-18 óra között

Megrendelések teljesítésének átlagos ideje munkanapban megadva: 1-5 munkanap

Webáruház domain: butorpalota.hu

Tárhely szolgáltató: Bakonyi Péter e.v. Cím: 2000 Szentendre, Hamvas Béla út 3 [email protected] 30/395-80-

72

A feltüntet árak tájékoztató jellegűek! Visszaigazolás után válnak érvényessé!

 

A szerződés létrejötte, hatály, tárgya

1, A megrendelés Szolgáltató részére elektronikus úton történő megérkezése a Vásárló

igénybejelentésének (ajánlatnak) minősül. Az igénybejelentésről a webáruház automatikus

visszaigazolást küld, azonban ez nem jelenti a Vásárló igénybejelentésének elfogadását.

A szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató - a vásárlói igénybejelentést visszaigazoló e-mail

üzenetet követően -  a raktárkészlet és a beszállítói oldal ellenőrzése után a megrendelés

teljesíthetőségéről visszaigazolást küld újabb elektronikus üzenetben Vevőnek.

Mind az igénybejelentés, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek,

amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg,

úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél ajánlati vagy szerződéskötési kötelezettsége

automatikusan megszűnik. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból esetlegesen eredő károk

tekintetében, hogy az általa elküldött visszaigazolás rajta kívül álló okból – vásárló által megadott nem

megfelelő e-mail cím, levelező szolgáltató technikai vagy egyéb hibája – tévesen, olvashatatlanul vagy

a spam (levélszemét) mappába érkezik meg, a visszaigazolás ebben az esetben is a vásárló számára

hozzáférhetőnek minősül. Felhívjuk vásárlóink figyelmét arra, hogy az előbbiekre tekintettel a

megrendelés során ingyenes e-mail cím szolgáltatók (pl.citromail.hu, freemail.hu) használata nem

javasolt, mivel ezek esetében gyakran előfordulnak a fent említett hibák.


Abban az esetben amennyiben a termék nincs raktárkészleten és beszállító általi megrendelése

szükséges, úgy a beszállítás várható időpontjáról elektronikus üzenetben értesítjük a Vásárlót, melyet

a Vásárló nyugtáz, vagy törölheti megrendelését elektronikus üzenetben.

A BútorPalota Bútoráruház mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ön által megrendelt bútor

időben megérkezzen. A szállítási határidőt a gyártók tájékoztatása alapján adjuk meg, amely

átlagosan Kb. 3-6 hét.

Az esetleges beszállítói késésért, kártérítési fellelőséggel nem tartozunk.

Ebben az esetben a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Szolgáltató a szállítás tényleges

napját a Vásárló számára visszaigazolta, és Vásárló a teljesítés bekövetkeztének várható idejét

nyugtázta (nem törli megrendelését).

A vevő megrendelés leadásával tudomásul veszi,hogy az Eladó a Vevő által megrendelt bútor

szállítási-gyártási határidejét egyoldalúan módosíthatja. A Vevő kijelenti, hogy a megrendeléskor

megadott adatai a valóságnak megfelelnek, és egyben tudomásul veszi, hogy valótlan adatok

megadása miatt felmerülő károkért, felelősséggel tartozik.

2, Jelen szerződés az általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képező megrendelésen

(szerződés túloldalán) megjelölt bútorokra vonatkozik. Amennyiben a jelen szerződés és a bútorról

kapott bármely leírás, ismertető tájékoztatás között eltérés van, úgy a jelen szerződésben foglaltak az

irányadóak. Bizonyos bútoroknál előfordulhat, hogy a gyártó a sorozatgyártásban valamilyen formai

vagy konstrukcióból változást vezet be. Az ilyen bútor szállítása nem jelent szerződésszegést,

amennyiben ezek nem jelentenek lényeges eltéréseket.

A megrendelés szabályai

3, A Vevő választása szerint a bútort az Eladó üzletben kiállított minta, vagy katalógusból színminta

alapján rendelheti meg. A vásárló tudomásul veszi, hogy az internetes oldalon megjelenő színek a

valóságtól eltérhetnek, kérje a kollégáink segítségét a szín pontosabb meghatározásához. 

Amennyiben a Vevő a bútort színminta vagy kód alapján rendeli, úgy jelen szerződés aláírásával

igazolja, hogy a bútor típusát, színét, kódszámát, méretét, illetve a kárpit színét, kódszámát

ellenőrizte,és azt elfogadta. A Vevő a szerződés  aláírásával egyidejűleg köteles a teljes vételár

legalább 30%-át az eladó részére előlegként készpénzben vagy bankkártyával, illetve átutalással

megfizetni. A Vevő a megrendelés aláírásával tudomásul veszi, hogy az általa megfizetett előleg teljes

összege, amennyiben a Vevő a megrendeléstől eláll  bánatpénzként az Eladót illeti meg. A hátralévő

vételárhátralékot a Vevő az Eladó (4. pont szerinti) értesítéstől számított legkésőbb 10 napon belül-

személyesen az üzletben köteles megfizetni.

 

A webáruházban leadott megrendelések, minden esetben, a bruttó vételár 30%-ának megfelelő

előleg befizetésével válnak érvényessé, üzletünk visszaigazolása után. 

A teljesítés módja és alakisága

4, Az Eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor a bútort a szerződésnek és a jogszabályi

előírásoknak megfelelően az átadásra előkészítette és erről a vevőt igazolható módon értesítette. Az

áru megérkezéséről történt értesítés szóban és/vagy írásban, azaz telefonon és/vagy ajánlott levél

formában történhet. Amennyiben a Vevő a bútort átvette, úgy a szerződés mindenképpen

teljesítettnek tekinthető az Eladó részéről. Amennyiben a Vevő a bútor átvétele előtt az értesítési

címét bármely okból megváltoztatja, úgy köteles a címváltoztatásról az Eladót tájékoztatni.

Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az Eladó értesítését nem, vagy

késedelmesen kapja meg. Az Eladó jognyilatkozatai a Vevővel szemben megtörténtnek számítanak,

ha azokat az Eladó a Vevő utoljára megadott címére megküldte.

Átadás-Átvétel

5.1, Az átadás-átvétel a Vevő értesítését követő 10 munkanapon belül történik az Eladó telephelyén

vagy igény esetén- külön díjazás ellenében- házhoz szállítással. Az Eladó, amennyiben azt a Vevő

kéri, külön ellenértékért vállalja a bútor Vevő részére történő házhoz szállítását és összeszerelését. A

szállítás és az összeszerelés feltételeiről és díjáról a felek külön állapodnak meg. Eladó a kiszállítási

díjon felül emeletenként (lifttől függetlenül) pótdíjat számol fel. A szerelési díj a termék eredeti

vételárának a 15%-a.


5.2, Az átadás-átvétel feltétele, hogy a Vevő a vételárhátralékot- vagy az üzletben személyesen, vagy

átutalásos formában az átadás-átvétel előtt – maradéktalanul megfizette.  Amennyiben a 3

munkanapos határidő eseménytelenül telik és a Vevő a bútort nem veszi át, és nem fizeti ki, úgy az

Eladó jogosult a szerződéstől elállni és a bútort értékesíteni, illetve a befizetett előleget megtartani.

Amennyiben a bútort a Vevő késedelmesen veszi át, úgy Eladó a késedelem időtartamára a

mindenkori késedelmi kamat mellett jogosult napi 1500Ft+Áfa tárolási költség felszámítására, melyet a

Vevő legkésőbb az átadás-átvételkor köteles a vételárhátralékkal egyidejűleg az Eladó részére

megfizetni.

5.3, A bútor átvételénél a Vevő köteles megvizsgálni, hogy a bútor megfelel-e a megrendelésének. E

körben a Vevő köteles ellenőrizni a bútor épségét, a csomagoló dobozok telítettségét, a vitrin és

üvegalkatrészeket. ( Vevő tudomásul veszi, hogy az átvétel után eltörött üvegelemeket az Eladó csak

térítés ellenében tudja pótolni!) Amennyiben a bútor megfelel a megrendelésnek, úgy ezt a vevő a

bútor átvételekor köteles aláírásával igazolni. A Vevő köteles a bútor felismerhető hibáit azonnal, de

legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két napon belül írásban kifogásolni, ellenkező esetben az

átvétel igazolásával a Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítését igazolja.

Kárveszély

6, A bútor átadásával, vagy az 5. pontban meghatározott átvételi határidő eredménytelen elteltével

egyidejűleg a kárveszély a Vevőre száll át.

Fizetési feltételek

7, A Vevő fizetésit először a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőkére kell elszámolni. A

Vevő a szerződést csak akkor teljesítette, ha a vételár, valamennyi költséggel és a kamattal együtt

befolyt az Eladóhoz. A Vevőnek nincs joga a vételártartozását ellenkövetelések beszámításával

kiegyenlíteni, kivéve azokat, melyeket az Eladó elismert vagy a bíróság jogerősen megállapított.

Bankkártyával történő fizetés esetén a Vevő- az Eladó kérésére- köteles személyazonosságát

megfelelő módon igazolni. Amennyiben a Vevő az Eladó ezen kérésének nem tesz eleget, úgy az

Eladó nem köteles teljesítést elfogadni és jogosult a szerződéstől elállni, továbbá kárának

megtérítését követelni.

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek.

A  webáruház elektronikus számlát állít ki a vásárlás kiegyenlítésekor. Amennyiben a Vásárló

az [email protected]  e-mail címre írásban jelzi, hogy az elektronikus számla

befogadását nem vállalja, így papír alapú számlát állítunk ki.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem

tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

Tulajdonjog fenntartása

8, Abban az esetben, ha a bútor átadására a teljes vételár kifizetése előtt kerül(ne) sor , a bútor a

teljes vételár és valamennyi költség Vevő általi megfizetéséig az Eladó tulajdonában marad. A

tulajdonjog fenntartásával eladott bútor felett a Vevő semmilyen módon nem rendelkezhet.  A Vevő

köteles az Eladót azonnal értesíteni, amennyiben harmadik személy az ilyen bútorra bármilyen igényt

érvényesít. (pl: végrehajtás, zálogba vagy birtokbavétel stb.)

Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

9, Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Kérjük, jól fontolja meg döntését, mert a bútorok elemes rendelése, és a nagyszámú

szövetmintából való választás miatt az Ön igényei szerint legyártott bútor egyedinek

minősülhet. Az on-line vásárlásra vonatkozó visszavásárlási kötelezettség az egyedi

termékekre nem vonatkozik!

Ha a lemondás a kiszállítást követően történik, a bútor oda-vissza történő szállítási költsége

szintén a Megrendelőt terheli.  Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától

számított 14 nap. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát

tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton

küldött levél útján) az alábbi címre: Posta cím: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. üzl.:F1.

14. J14..E-mail: [email protected] Telefon: +36 30 883 33 90 Ön határidőben gyakorolja

elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási

nyilatkozatát. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-

ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta. 

Az elállás/felmondás joghatásai

10, Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának

kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a termék vételárát A visszatérítés során az

eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön

más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód

alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig

visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a

kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan

késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül

visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi

a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható

felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének,

tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat

miatt következett be.

Visszaküldés politika

A butorpalota.hu-nál webáruházban vásárolt bútort a vásárlás napjától számított 14 napon belül,

bármilyen indoklás nélkül visszaküldheti, teljesen ingyen, és mi visszafizetjük a termék teljes vételárát,

akkor is, ha a terméket kifogástalan állapotban vette át.

A kérésünk csupán annyi, hogy a bútor nem lehet összeszerelve, és eredeti csomagolásban kell

lennie.

Kérjük, ne kezdje el a bútorok összeszerelését, amíg nem olvasta el az alábbi tájékoztatónkat:

 A visszaküldött bútor nem lehet összeszerelve, illetve fontos, hogy el sem kezdték összeszerelni. A

terméknek az eredeti csomagolásában kell lennie. Sem a csomagolás, sem a ragasztószalag nem

sérülhet. A csomagolást lezáró ragasztószalag óvatos felvágásával kibonthatja a dobozt.

 A bútor összeszerelése előtt kérjük, figyelmesen vizsgálja meg azt: elégedett-e annak színével,

minőségével, mivel nem tudjuk visszavenni azokat a bútorokat, amelyeket egyszer már

összeszereltek.

 Amennyiben elégedetlen a termékkel, és még nem kezdte meg az összeszerelést, tegye vissza az

elemeket a dobozba úgy, ahogyan azok megérkeztek, és zárja vissza a dobozt a ragasztószalag

segítségével.

 Amennyiben a bútort áruhitellel vásárolta, nem tudja visszaküldeni nekünk, csupán a kiszállításkor

utasíthatja vissza az átvételt. Kérjük, figyelmesen vizsgálja meg bútorát, és csak akkor írja alá az

áruhitel szerződést, ha a termék megfelel az elvárásainak.

Amennyiben vissza szeretné küldeni a rendelt bútort, írjon nekünk e-mailben

a [email protected] címre, vagy hívja a +36 30 883 33 90 telefonszámot.

 

Ebben az időszakban adjuk meg Önnek a lehetőséget, hogy megnézze, kipróbálja a terméket,

ahogy egy valódi üzletben tenné. Mihelyt használatba veszi a terméket, a próbaidő lejár.

Az Ön érdekében javasoljuk, hogy ellenőrizze a csomag tartalmát rögtön az átvétel után. Ha

megrongált vagy hiányos állapotban találja, kérjük, értesítsen úgy, hogy kapcsolatba lép

ügyfélszolgálatunk munkatársaival. Ha elégedetlen a termékkel, akkor is lehetséges a termék

visszaváltása.

Ugyanez érvényes a kiárusításokra és a leszállított árú termékekre.

Visszaválthatja a terméket,

ha:

1. A csomag tartalma teljes

2. A termék eredeti csomagolásban és az eredeti állapotában van.


Ha vissza szeretné küldeni a terméket (vagy annak egy részét), erről a szándékáról értesítenie kell

ügyfélszolgálatunkat az átvételt követő 14 napon belül. Amint a bútor visszaérkezik hozzánk, és

megbizonyosodtunk róla, hogy semmilyen garanciára vonatkozó szabály nem sérült, 14 napon  belül

visszautaljuk a termék vételárát az Ön által megadott bankszámlára.

E-mail:[email protected]

Az értesítés után megkapja tőlünk a visszaküldéssel kapcsolatos információkat. 

 

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:


• Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci

mozgások, ingadozásoktól függ.

• Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi

kérésének megfelelően került előállításra.

• Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján

vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet

egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

• Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.

• Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.

• Olyan zárt csomagolású termékek esetén, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai

okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza, (ide tartoznak

pl. a matracok, párnák, takarók, ágyneműk, stb).


 

Szavatosság és jótállás

11, A Vevőt az Eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve- amennyiben

a Vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül- jótállási jogok, amelyeket

számára a Ptk. , illetve bruttó 10.000.- Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén a jótállás időtartama a

teljesítéstől számított egy év az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló

151/2003. (IX.22) Korm. rendelet lehetővé tesznek. A Vevő szavatossági, illetve jótállási igényeit

kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy

bemutatása esetén érvényesítheti. Az Eladó mentesülhet a Vevő szerződéstől való elállásra vagy

megfelelő árcsökkenésre vonatkozó igényétől, ha a hibás dolgot megfelelő határidőn belül hibátlanra

cseréli ki. Továbbá Eladó mentesülhet a Vevő megfelelő árcsökkenésre vonatkozó igényétől, ha

megfelelő határidőn belül a Vevő számára elfogadható módon a dolgot kijavítani, vagy a hiányzó

dolgot pótolja. A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, melyek arra vezethetőek

vissza, hogy:

 a bútort nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a bútorkezelési-, használati-, illetve

karbantartási-utasítását,

 a szükséges javításokat nem, vagy nem a kijelölt szakszervizben végezték el,

 a bútort átalakították, megváltoztatták

 valamilyen alkatrész (szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy,

 a Vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének,

 a házhozszállítást nem az Eladó alkalmazottjai-megbízottjai végezték (a Vevő által eszközölt szállítás

közben történt sérülésekért az Eladó felelősséggel nem tartozik.)

 a lapra szerelt bútorok elemei és alkatrészei a Vevő vagy az általa megbízott más személy

összeszerelése közben sérültek meg. (Ebben az esetben a Vevő tudomásul veszi, hogy a sérült

elemek cseréjére és pótlására kizárólag térítés ellenében kerül sor)

 

Jogorvoslattal élhet


Panasszal élhet ügyfelünk, közvetlen az Ügyfélszolgálatnál ahol a rendelési azonosító

megadása mellet, kérjük részletezze kifogásait.


Ügyfélszolgálat:            Szófa Star Center Kft


Posta cím: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. üzl.:F1. 15. M08.

E-mail: [email protected]

Telefon: +36 30 883 33 90 (munkanapokon 10-18 óráig)


 

Budapesti Békéltető Testülethez

 


Posta cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail: [email protected]

Teleon: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

Békeltető testületek megyénként


Járási hivatalok


A fogyasztók a lakóhelyük szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak fogyasztóvédelmi

bejelentéseikkel, miközben másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el ügyükben,

országos hatáskörrel. 

Település szerint az alábbi kormányzati weboldalon találhatók  az illetékes járási hivatalok

elérhetőségei:

 http://jarasinfo.gov.hu/

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

12. Adatkezelési nyilatkozat

A butorpalota.hu domain néven üzemelő webáruház adatait a Szófa Star Center Kft.kezeli. Az adatok

megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a

megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól

elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi

CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és

sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű

adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el. A megadott

szállítási adatokat a megrendelt termék kiszállítását végző partnerünk a Vatera futár. megismerheti a

csomag kézbesítéséhez.

A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez / regisztrációhoz szükséges – megadandó adatok


• név

• e-mail cím

• telefonszám


• irányítószám

• település

• utca, házszám

• emelet, ajtó


Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és

szállításra vonatkozóan is. Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok

kerülnek rögzítésre - tárolásra:

• eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota,

megrendelt termékek listája)

• kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követően belépett és elhelyezett

kedvencek közé termékeket)

• regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában), számlázási és

szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok


Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok


• név

• e-mail cím


Hírlevélre feliratkozhat a megrendelés elküldése alkalmával, vagy a webáruház oldalain. A feliratkozás

kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldése után amegadott e-mail címre a

rendszer egy megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, amelyre történő kattintással igazolható, illetve

erősíthető meg a feliratkozás. A megerősítő webcímre kattintással hozzájárulását adja a hírlevelek

küldéséhez. A megadott adatokat a Szófa Star Center Kft bizalmasan kezeli, nem adja ki harmadik fél

számára. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött levél alján biztosított a

leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő kéréssel. A

levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím

és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő

adat törlési igény esetén, 3 munkanapon belül. A Szófa Star Center Kft által küldött hírlevelek tartalma

tájékoztató jellegű aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet tartalmukkal. A megadott

adatokat harmadik fél részére a Szófa Star Center Kft nem adja ki, harmadik fél ajánlatait nem

kézbesíti a megadott e-mail címre.

Statisztikai adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP

cím, látogatás időtartama, stb.). Ezen adatokat a Szófa Star Center Kft kizárólag jogilag hitelesen

indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A Szófa Star Center Kft által használt

statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a

http://www.google.com/analytics weboldalon.

Cookie-k (sütik)

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné

engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont).

Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben,vagy egyáltalán nem

használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó

böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül

tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító.A cookie-ban tárolt

munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját

böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

Megrendelés adatai

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szófa Star Center Kft. a megrendelés teljesítéséhez

használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből

készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra

kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5év). Adatai törlését, módosítását

bármikor kérheti írásban az ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az igény


beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a

megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A megrendelés elküldését követően ügyfélszolgálati

elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása

 

A Vevő- amennyiben a  Ptk. vonatkozó jogszabályai alapján fogyasztónak minősül- szavatossági

igényeit a teljesítéstől számított 2 éves elévülési határidőn belül érvényesíteni, így különösen, ha a

hiba jellegénél fogva nem volt felismerhető, a vevő szavatossági igényét  a teljesítés időpontjától

számított 3 éven belül érvényesítheti.. Az illetékességi terület minden esetben a  PKKB Pesti Központi

Kerületi Bíróság. 

 

Vonatkozó fontosabb jogszabályok jegyzéke

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);

 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);

 a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)

Korm. rendelet;

 a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII.

törvény (Fttv.)

 az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.

rendelet

 a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes

szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet.

 a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK

irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet

 

A jogszabályok elérhetőek a www.njt.hu linken.